Thông tin về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tăng số lượng Ủy viên Trung ương ở vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu

 

Chiều 18/1, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì cuộc Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chủ trì có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng...

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội thường kỳ của Đảng, họp 5 năm một lần, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đại hội lần này sẽ triệu tập đại biểu từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trong đó Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25-1; phiên khai mạc sẽ diễn ra vào 8h sáng 26-1.

Đại hội lần thứ XIII sẽ thảo luận và thông qua: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng (đây là văn kiện trung tâm của Đại hội); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII); bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 191 (là các Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm), chiếm tỷ lệ 12,03%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381, chiếm tỷ lệ 87,01%; đại biểu chỉ định là 15, chiếm tỷ lệ 0,94%. Đại biểu có trình độ thạc sỹ trở lên là 67,67%. Ngoài đại biểu chính thức, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mời các vị nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa XIII đến khóa VII; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu đến dự Đại hội XIII.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban và bộ máy giúp việc, trong đó có Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, Tiểu ban KTXH, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã sớm được thành lập ngay từ cuối năm 2018 để tiến hành công tác chuẩn bị đại hội. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và trong nước gặp nhiều thiên tai, lũ lụt lớn nhưng các công việc vẫn hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, đạt chất lượng cao về các mặt, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Tiêu chuẩn là chính, coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, công tác nhân sự được Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

"Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc", đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh. Về cơ cấu, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Trong đó sẽ tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

Một trong những điểm mới của đại hội lần này là chất lượng nhân sự lãnh đạo được bầu tại các đại hội đảng bộ các cấp, từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương vừa qua đã được nâng lên rõ rệt: Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao; tuổi đời trẻ hơn, tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. 100% cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên; có 3.493/3.504 cấp ủy viên có trình độ lý luận cao cấp hoặc tương đương (chiếm 99,69%).

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữ kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Dự thảo đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi với, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Cung cấp thêm tại cuộc thông báo, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng cho biết, sẽ có 474 phóng viên của 191 cơ quan báo chí trong nước tham gia đưa tin về đại hội. Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam có 63 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 26 cơ quan, hãng thông tấn. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 13 kỳ đại hội sẽ có 32 phóng viên của 17 báo Đảng nước ngoài đăng ký với Ban Tuyên giáo Trung ương và 67 phóng viên thuộc 34 hãng thông tấn có đăng ký với Bộ Ngoại giao để đưa tin về Đại hội Đảng XIII theo hình thức trực tuyến. Cũng theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, sau khi đại hội kết thúc, văn kiện sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng gửi các chính đảng và bạn bè quốc tế để các chính đảng và bạn bè quốc tế hiểu thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam...

                                                                                                        Đỗ Thị Phượng

                                                                                                     Phó ban tuyên vận

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1